REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI AVANGARDE BUSINESS ACADEMY din perioada 28 aprilie – 13 mai 2020
ART. 1. ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul concursului este AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL cu sediul in BUCURESTI, str Episcop Chesarie nr 2, J40/10109/2013.
1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul Regulament.
ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE
2.1. Concursul va incepe la data de 28 aprilie 2020 si se va incheia la 13 mai 2020.
2.2. Concursul se desfasoara in mediul online, pe pagina de Facebook Avangarde Business Academy
ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor ce detin cetatenie romana si au implinit 18 ani pana la data de 28 aprilie 2020 (prima zi a concursului).
3.3. Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia, rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe la Concurs.
ART. 4. MECANISMUL
4.1. Participa la Concurs orice persoana interesata care indeplineste conditiile de participare, respectiv: figureaza cu Like pe pagina de Facebook Avangarde Business Academy, comentariu la postarea de concurs si distribuirea postarii in perioada 28 aprilie – 13 mai 2020. Participarea la Concurs nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
ART. 5. PREMIUL
5.1. Premiul oferit in cadrul concursului este taxa de inscriere la unul din cursurile acreditate ANC online organizate de Avangarde Business Academy. Valoarea premiului este cuprinsa intre 230 si 290 lei.Pentru examinare si eliberarea diplomei ANC se percepe o taxa de 210 lei care nu este inclusa in premiu.
ART. 6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
6.1. Va fi extras un singur castigator in ziua de joi 14 mai 2020, dintre participantii inscrisi in Concurs in perioada 28 aprilie – 13 mai 2020
6.2. Castigatorul va fi extras aleator folosind serviciul www.random.org[a1]
6.3. Organizatorului va face public, pe pagina de Facebook Avangarde Business Academy numele castigatorului si castigul acordat.
6.4. Organizatorul va contacta prin intermediul unui mesaj privat pe Facebook castigatorul, in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea acestuia. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa raspunda mesajului primit de la Organizator, data limita pentru revendicarea premiului fiind de 10 (zece) zile calendaristice de la data trimiterii mesajului de informare din partea Organizatorului. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu poate fi contactat sau daca refuza premiul, acesta va ramane in posesia Organizatorului.
ART. 7. VALIDAREA CASTIGATORULUI
7.1. Validarea castigatorului se va face pe baza unei adrese valide de e-mail si a unui document de identitate valid precum si a dovezilor de tip poza sau printscreen a parcurgerii etapelor de concurs. In cazul in care castigatorul opteaza si pentru examinarea acreditata ANC, trebuie sa respecte conditiile conform metodologiei de acreditare si sa se supuna lor, prin realizarea dosarului personal si achitarea taxei. Castigatorul va fi alocat intr-o grupa de cursanti, desemnata de catre Organizator.
ART. 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
8.1. Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia in bani sau in alte obiecte.
ART. 9. REGULAMENTUL
9.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe pagina de Facebook Avangarde Business Group, precum si la sediul Organizatorului.
Art. 10. FORTA MAJORA
10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
10.2. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, epidemii si epizotii, pandemii, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/modifica termenii acestora, etc.
10.3. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.
10.4. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Concursului existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
10.5. Cazul de forta majora va fi comunicat pe pagina de Facebook Avangarde Business Academy.
Art. 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
11.1. Participarea la Concurs implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.
11.2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Concursului si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.
11.3. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
• dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
• dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c. notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
• dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
11.4. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Art. 12. DIVERSE
12.1. Prin inscrierea la Concurs, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele acestora si imaginea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa si imaginea castigatorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimtamantul liber pe care aceasta si-l poate retrage in orice moment, fara sa sufere prejudicii.
12.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei este definitiva.
12.3. Contestatiile se depun in termen de 2 zile lucratoare de la anuntarea numelui castigatorului pe adresa de mail office@avangardeacademy.ro.
12.4. In ipoteza in care decizia Comisiei va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de tragere la sorti va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt timp de la admiterea contestatiei.
12.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Concursului si va face public acest lucru.
12.6. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
12.7. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat in limba romana si a fost semnat astazi 28.04.2020